overeenkomst


Inde wet wordt verschil gemaakt tussen een zogenaamde ‘consumentenkoop’en een gewone koop. Bij een consumentenkoop gaat het om een koopwaarbij een particulier een dier koopt van iemand die ‘handelt inde uitoefening van beroep of bedrijf’. Bij consumentenkoop zijn erspeciale regels van toepassing, met name met betrekking tot degarantie.

Maarhoe gaan wij als kennel hier nou eigenlijk mee om? Heel simpel, ookwij hanteren een verkoopcontract. Echter zijn we geen bedrijf ofteweleen beroepsmatige fokker, dat betekend dat het consumentenrecht bijons ook niet van toepassing is. Wij fokken heel af en toe een nestje,max 1 a 2 in het jaar maar soms ook gewoon een jaar of jaren niet.Dit vermelden wij ook duidelijk in ons verkoopcontract. Dat betekenddus dat we te maken hebben met de koop volgens het BurgerlijkWetboek. In artikel 3:2a lid 1 BW is tegenwoordig beschreven datdieren geen zaken zijn. Alle wetgeving die op zaken van toepassingis, is echter ook op dieren van toepassing. In het recht wordt eendier dus nog wel gelijk gesteld aan een zaak. Er wordt geenonderscheid gemaakt tussen de koop en verkoop van dieren en vanandere zaken. Het kopen van een dier is dus juridisch gezienhetzelfde als het kopen van een wasmachine of computer. Je sluit eenkoopovereenkomst waarbij jij als koper de plicht hebt om het dier ofproduct te betalen en de verkoper om het dier of product te leveren.

Ditlaatste is voor ons wat kort door de bocht vandaar dat wij gebruikmaken van een koopcontract, ons koopcontract is samengesteld uit eenalgemeen gedeelte waarin de koper en verkoper staat vermeld en debasis regels waarop het contract tot stand is gekomen, uitgelegd datwij geen bedrijf zijn maar een hobbyfokker en dat zowel koper alsverkoper de inhoud van de overeenkomst en de daaruit vloeiendegevolgen wensen te regelen. In dit gedeelte staan ook de NAW gegevensvan de beide partijen. Daarna bestaat ons koopcontract uit een aantalpunten hieronder genoemd artikelen.

Artikel1 omschrijftde ouderdieren van de te verkopen hond, de stamboomnummers,chipnummers en de resultaten van de gezondheidsonderzoeken. Bij heteerste bezoek kunnen de potentiële kopers deze resultaten inzien enbij het ophalen van de hond als de koop doorgaat krijgt één iedernetjes een kopie van deze resultaten mee. Daarnaast staat in heteerste artikel de gegevens van de te kopen hond, de stamboomnaam,geslacht, kleur, stamboomnummer etc. en indien nodig de bijzonderekenmerken, te denken valt aan bijvoorbeeld een niet erkende kleuretc.

Artikel2 beschrijftde koop en de levering, hierin hebben wij staan het koopbedrag, heteventueel te betalen voorschotbedrag, wanneer de hond wordovergedragen in eigendom en dat de hond tot die tijd voor onzerekening en risico is. Als de hond overlijdt word de koop vanwegerechtswege ontbonden en volgt er een volledige terugbetaling van hetvoorschot van de koopsom. In dit artikel hebben wij tevens een stukjestaan over dat we zorg dragen voor bijvoorbeeld de vaccinaties vanrabiës en 12 weken indien de hond langer moet blijven. Ook als ereventueel afwijkingen zijn die bekend zijn worden die in dit gedeeltevermeld. Tot slot dat wij ons verplichten alle bescheiden papierenover zullen dragen dan wel toe zullen sturen na ontvangst van derden.Hierbij dien je te denken aan bijvoorbeeld de stambomen van de Raadvan Beheer.

Inartikel 3 beschrijvenwe het gebruik, gezondheid en garanties. Zo beschrijven we in ditartikel dat de hond word verkocht als huishond, dat de honden voldoenaan de eisen van de rasbeschrijvingen een stukje inzake inzet voor de fok en hoe wij de hond hebbenontwormt etc.

Artikel4 beschrijftde gebreken, ontbinding van het contract en de schadevergoeding. Wijverwachten namelijk dat de kopers binnen een x aantal dagen degekochte hond laat zien bij de dierenarts, dit om te voorkomen dat erdiscussies kunnen ontstaan over de gezondheid op dat moment. Indiener zich een erfelijke ziekte openbaart dan willen we dat eraanvullend onderzoek gebeurd, is het inderdaad erfelijk dan zijn ereen aantal opties die wij als kennel aanbieden, dit kan zijn eenvergoeding van dierenartskosten of ontbinding van het contract.

Artikel5 beschrijftde verzorging van de hond en het opvolgen van instructies. Met hetoog op het welzijn van de hond proberen wij altijd zo veel mogelijkadvies te geven aan de kopers en indien er problemen zijn proberen wealtijd met raad klaar te staan. Wij verwachten echter van de koperdat ze de hond wel een goede verzorging en opvoeding geven. Immers wehebben het hier om een levend wezen, in ons contract staat dan ookdat er bijvoorbeeld een juiste voeding moet worden gegeven op basisvan leeftijd en dat overgewicht voorkomen moet worden. Immers kan ditleiden tot gewrichtsproblemen. Ook vachtverzorging en het geven vangeneeskundige zorg indien nodig vinden wij dat dit eigenlijk alsvanzelfsprekend. Helaas blijkt dat dit in de praktijk nog wel eensmis gaat. Wij geven echt geen verplichting op het soort voerbijvoorbeeld maar het mag vanzelfsprekend zijn dat je een pup geenvoer voor volwassen honden geeft. Ook lijkt het me vanzelfsprekenddat je bijvoorbeeldeenPoedelniet koopt om helemaal vol met klitten te laten lopen en dus is enigvachtverzorging op dat vlak wel vanzelfsprekend.

Artikel6 beschrijftbij ons het recht van terugkoop, indien een koper niet meer voor dehond kan zorgen kunnen we er in overleg met de koper voor kiezen omde hond terug te nemen dekoper brengt dan zelf de hond terug enhier te zorgen voor hem tot we een nieuwe baasje hebben gevonden voorherplaatsing. Wij kopen een hond ingeval dat de koper niet kan zorgenvoor de hond, de hond dus niet terug maar bemiddelen in het belangvan de hond om hiervoor zo spoedig mogelijk een nieuw baasje tevinden. Wel laten we in geval van afstand doen een afstandsverklaringtekenen waarin we koper laten verklaren afstand te doen van de honden we aangeven hoe alles administratief te zullen afhandelen. Beteris dat een pup bij de koper rechtstreeks naar de nieuwe eigenaar gaatzonde een tussenadres.

Artikel7 inhet nest worden diverse testen en handelingen gedaan die uw pup in detoekomst zal tegenkomen uiteraardgan we er van uit dat u deze zal herhalen daarom is het wenselijk endoor ons aanbevolen dat u een puppy cursus – ring training zultgaan volgen om de pup een goede basis mee te geven voor zijnontwikkeling met mens en dier en baas hond band.

Artikel8 kunnenafwijkende afspraken in worden vermeld.

Artikel9 beschrijfteen stukje over de verkoop naar het buitenland, en dat de koper weetdat deze onder de 15 weken niet mee mag.

Zijnal deze regels dan echt nodig? Misschien niet, echter voor de wet isde hond hetzelfde als een wasmachine en word deze in onze ogen teweinig beschermt, wij proberen dan ook goede afspraken samen tevatten in het contract zelf. Omdat we de koper echt goed willen lateninlezen sturen wij de koper altijd via mail, een aantal dagen voordat voor het eerst op bezoek komt voor het puppybezoek hetkoopcontract toe. Dat geeft de koper voldoende tijd zich in te lezenzodat als er nog vragen zijn of opmerkingen deze kunnen wordenbesproken. Ook bijvoorbeeld als men aangeeft te willen fokken met dehond, dan kunnen we het contract aanpassen waar nodig.

Wijverplichten een koper dus nergens toe, het is één ieder vrij elderseen hond te kopen en wij geven de koper voldoende tijd zich teoriënteren en te besluiten of ze wel of geen hond willen kopen. Wezijn echter wel van mening dat het wettelijke beschreven erg summieris en dat is de reden waarom wij een verkoopcontract hebben. Is heteen wurgcontract??? Nee in tegendeel, want alle regels zijn eigenlijkvanzelfsprekend en heel veel is bespreekbaar, zolang het belang vande hond maar voorop staat.