overeenkomst


In de wet wordt verschil gemaakt tussen een zogenaamde ‘consumentenkoop’en een gewone koop. Bij een consumentenkoop gaat het om een koop waarbij een particulier een dier koopt van iemand die ‘handelt inde uitoefening van beroep of bedrijf’.

Bij consumentenkoop zijn er speciale regels van toepassing, met name met betrekking tot de garantie.

Maar hoe gaan wij als kennel hier nou eigenlijk mee om? Heel simpel, ookwij hanteren een verkoopcontract. Echter zijn we geen bedrijf oftewel een beroepsmatige fokker, dat betekend dat het consumentenrecht bij ons ook niet van toepassing is. Wij fokken heel af en toe een nestje,max 1 a 2 in het jaar maar soms ook gewoon een jaar of jaren niet.Dit vermelden wij ook duidelijk in ons verkoopcontract. Dat betekenddus dat we te maken hebben met de koop volgens het BurgerlijkWetboek. In artikel 3:2a lid 1 BW is tegenwoordig beschreven dat dieren geen zaken zijn. Alle wetgeving die op zaken van toepassingis, is echter ook op dieren van toepassing tot en met de leeftijd van 6 maanden. In het recht wordt een dier dus nog wel gelijk gesteld aan een zaak. Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen de koop en verkoop van dieren en van andere zaken. Het kopen van een dier is dus juridisch gezien hetzelfde als het kopen van een wasmachine of computer. Je sluit eenkoopovereenkomst waarbij jij als koper de plicht hebt om het dier of product te betalen en de verkoper om het dier of product te leveren.

Dit laatste is voor ons wat kort door de bocht vandaar dat wij gebruikmaken van een koopcontract, ons koopcontract is samengesteld uit een algemeen gedeelte waarin de koper en verkoper staat vermeld en debasis regels waarop het contract tot stand is gekomen, uitgelegd datwij geen bedrijf zijn maar een hobbyfokker en dat zowel koper alsverkoper de inhoud van de overeenkomst en de daaruit vloeiende gevolgen wensen te regelen. In dit gedeelte staan ook de NAW gegevens van de beide partijen.

Daarnaast bestaat ons koopcontract uit een aantal punten hieronder genoemd .


1) omschrijftde ouder dieren van de te verkopen hond, de stamboomnummers,chipnummers en de resultaten van de gezondheidsonderzoeken. Bij het eerste bezoek kunnen de potentiële kopers deze resultaten inzien enbij het ophalen van de hond als de koop doorgaat krijgt één iedernetjes een kopie van deze resultaten mee. Daarnaast staat in heteerste artikel de gegevens van de te kopen hond, de stamboomnaam,geslacht, kleur, stamboomnummer etc. en indien nodig de bijzonderekenmerken, te denken valt aan bijvoorbeeld een niet erkende kleuretc.

2) beschrijft de koop en de levering, hierin hebben wij staan het koopbedrag, het eventueel te betalen voorschot bedrag, wanneer de pup word overgedragen in eigendom en dat de pup tot die tijd voor onzere kening en risico is. Als de pup overlijdt word de koop van wegerechtswege ontbonden en volgt er een volledige terugbetaling van hetvoorschot van de koopsom. In dit artikel hebben wij tevens een stukje staan over dat we zorg dragen voor bijvoorbeeld de vaccinaties van rabiës en 12 weken indien de hond langer moet blijven. Ook als ereventueel afwijkingen zijn die bekend zijn worden die in dit gedeelte vermeld. Tot slot dat wij ons verplichten alle bescheiden papierenover zullen dragen dan wel toe zullen sturen na ontvangst van derden.Hierbij dien je te denken aan bijvoorbeeld de stambomen van de Raad van Beheer.

 3)  beschrijven we het gebruik, gezondheid en garanties. Zo beschrijven we in dit artikel dat de hond word verkocht als huishond, dat de honden voldoen aan de rasbeschrijvingen een stukje in zake inzet voor de fok en hoe wij de hond hebben ontwormt etc

.4 ) beschrijft de gebreken, ontbinding van het contract . Wij verwachten namelijk dat de kopers binnen een x aantal dagen de gekochte pup laat zien bij de dierenarts, dit om te voorkomen dat er discussies kunnen ontstaan over de gezondheid op dat moment. Indiener zich een erfelijke ziekte openbaart daar het in het algemeen bekend is dat er epilepsie en maagkanker heerst in bepaalde lijnen

de verkoper is dan ook afhankelijk  van het woord van de reu eigenaar  of derde dat dit in de reu lijnen voorkomt. 

 5) beschrijftde verzorging van de hond en het opvolgen van instructies. Met het oog op het welzijn van de pup proberen wij altijd zo veel mogelijkadvies te geven aan de kopers en indien er problemen zijn proberen we altijd met raad klaar te staan. Wij verwachten echter van de koper dat ze de pup wel een goede verzorging en opvoeding geven. Immers we hebben het hier om een levend wezen, in ons contract staat dan ook dat er bijvoorbeeld een juiste voeding moet worden gegeven op basisvan leeftijd en dat overgewicht voorkomen moet worden. Immers kan dit leiden tot gewrichtsproblemen. Ook vachtverzorging en het geven van geneeskundige zorg indien nodig vinden wij dat dit eigenlijk als vanzelfsprekend. Helaas blijkt dat dit in de praktijk nog wel eens mis gaat. Wij geven echt geen verplichting op het soort voer bijvoorbeeld maar het mag vanzelfsprekend zijn dat je een pup geen voer voor volwassen honden geeft. Ook lijkt het me vanzelf sprekend dat je bijvoorbeeld een Poedel niet koopt om helemaal vol met klitten te laten lopen en dus is enig vachtverzorging op dat vlak wel van zelf sprekend.

6 ) beschrijft bij ons het recht van terugkoop, indien een koper niet meer voor de pup kan zorgen kunnen we er in overleg met de koper voor kiezen om de pup terug te nemen de koper brengt dan zelf de pup terug en hier te zorgen voor hem tot we een nieuwe baasje hebben gevonden voor herplaatsing. Wij kopen een hond in geval dat de koper niet kan zorgen voor de hond, de hond dus niet terug maar bemiddelen in het belangvan de hond om hiervoor zo spoedig mogelijk een nieuw baasje tevinden. Wel laten we in geval van afstand doen een afstandsverklaring tekenen waarin we koper laten verklaren afstand te doen van de hond we aangeven hoe alles administratief te zullen afhandelen. Beter is dat een pup of hond bij de koper rechtstreeks naar de nieuwe eigenaar gaat zonde een tussenadres.

7) in het nest worden diverse testen en handelingen gedaan die uw pup in de toekomst zal tegenkomen uiteraard gaan we er van uit dat u deze zal herhalen daarom is het wenselijk en door ons aanbevolen dat u een puppy cursus – ring training zult  gaan volgen om de pup een goede basis mee te geven voor zijnontwikkeling met mens en dier en baas hond band.

Artikel8 kunnen afwijkende afspraken in worden vermeld.

 9 ) beschrijft een stukje over de verkoop naar het buitenland, en dat de koper weet dat deze onder de 15 weken niet mee mag.


Zijn al deze regels dan echt nodig? Misschien niet, echter voor de wet is de hond hetzelfde als een wasmachine en word deze in onze ogen teweinig beschermt, wij proberen dan ook goede afspraken samen tevatten in het contract zelf. Omdat we de koper echt goed willen laten inlezen sturen wij de koper altijd via mail, een aantal dagen voordat voor het eerst op bezoek komt voor het puppybezoek het koop contract toe. Dat geeft de koper voldoende tijd zich in te lezen zodat als er nog vragen zijn of opmerkingen deze kunnen worden besproken. Ook bijvoorbeeld als men aangeeft te willen fokken met de hond, dan kunnen we het contract aanpassen waar nodig.

Wij verplichten een koper dus nergens toe, het is één ieder vrij elders een hond te kopen en wij geven de koper voldoende tijd zich te oriënteren en te besluiten of ze wel of geen hond willen kopen. We zijn echter wel van mening dat het wettelijke beschreven erg summieri is en dat is de reden waarom wij een verkoopcontract hebben. Is heteen wurgcontract??? Nee in tegendeel, want alle regels zijn eigenlijk van zelfsprekend en heel veel is bespreekbaar, zolang het belang vande hond maar voorop staat.

al dus de wettelijke overeenkomst voor een pup tot en met 6 maanden.